CPU Usage

The statistics were last updated Sunday, 16 June 2024 at 21:18

`Daily' Graph (5 Minute Average)

day
Max Average Current
cpu1(%) 36.0 (%) 5.0 (%) 5.0 (%)
cpu2(%) 33.0 (%) 6.0 (%) 4.0 (%)

`Weekly' Graph (30 Minute Average)

week
Max Average Current
cpu1(%) 21.0 (%) 5.0 (%) 5.0 (%)
cpu2(%) 20.0 (%) 6.0 (%) 5.0 (%)

`Monthly' Graph (2 Hour Average)

month
Max Average Current
cpu1(%) 13.0 (%) 6.0 (%) 6.0 (%)
cpu2(%) 13.0 (%) 6.0 (%) 8.0 (%)

`Yearly' Graph (1 Day Average)

year
Max Average Current
cpu1(%) 31.0 (%) 5.0 (%) 5.0 (%)
cpu2(%) 35.0 (%) 6.0 (%) 6.0 (%)
  ### cpu1(%)
  ### cpu2(%)